Θέσεις Εργασίας

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήμου Κρωπίας…