Κορωπί,   15-03-2019

Αρ. Πρωτ.: 4669

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 6η/2019 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην   τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 19η Μαρτίου 2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καταγγελία της με αριθμό πρωτ. 27016/11-12-2017, ΑΔΑΜ:17SYMV002407845 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένων αντλιοστασίων».

 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

 3. Έγκριση για την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στην Πρόσκληση IV «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» του ΥΠ.ΕΣ. με Αρ.Πρωτ.64834/15.11.2018.

4.      Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.  359/12-12-2018 απόφασης Δ.Σ που αφορά Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» της Πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στην ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΡΕΛΛΑΣ» Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ» όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ζητούμενης χρηματοδότησης με αφαίρεση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ.

 1. Έγκριση : α) για την Υποβολή αιτήματος ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης V του Υπ. Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 65574/19.11.2018, στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στον Άξονα Προτεραιότητας:« Ανέγερση ή / και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων » με τίτλο: « Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων » – Ομάδα Γ : «Ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) και ειδικών σχολείων» και β) για να περιληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου η προτεινόμενη Πράξη στα πλαίσια της ανωτέρω Πρόσκλησης.

 2. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και  Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «Επούλωση λάκκων και αποκατάσταση τομών ύδρευσης 2016» (Αρ. Μελ. Τ.Υ. 11/2016).

 3. Έγκριση έκθεσης επιχειρησιακής σκοπιμότητας και σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εργασία με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας – κλάδεμα υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & σχολεία.

 4. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της Δημόσιας Σύμβασης για την «Προμήθεια στεγάστρων-στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών».

 5. Λήψη απόφασης για την τελική έγκριση εγκατάστασης πράσινων γωνιών ανακύκλωσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Κρωπίας.

 6. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης καταβολής τελών διοδίων διέλευσης οχημάτων με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε έτους 2019.

 7. Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Κρωπίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΄ Βοήθεια στο Σπίτι’.

 8. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου έτους 2018.

 9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (Ι).

 10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (ΙΙ).

 11. Αποδοχή ποσού 9.660,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2018 (Συμπληρωματική κατανομή 2018), του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.

 12. Αποδοχή ποσού 54.100,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2019 (Α΄ Κατανομή 2019), του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.

 13. Εξειδίκευση πίστωσης για τη σύνταξη πληρεξούσιου στον Δικηγόρου του Δήμου για την εκπροσώπησή του στα δικαστήρια.

 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στο Δημοτικό Στάδιο Γ. Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ σε συνεργασία με τους εθνοτοπικούς συλλόγους του Δήμου.

 15. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση – τοποθέτηση του αρχείου του Δήμου μας στο Κορωπί.

 16. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης Αγίας Μαρίνας.

 17. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του τμήματος ύδρευσης του Δήμου μας στο Κορωπί.

22.  Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής  των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.(Ι)

 1. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.(ΙΙ)

 2. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.(ΙΙΙ)

 3. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής καταρτισμού του ετήσιου Μ.Α.

 4. Τροποποίηση της αριθμ. 69/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  2. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  3. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

  4. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  5. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  6. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  8. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  9. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  10. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

  11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  13. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  15. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  16. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  17. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

  18. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  19. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  20. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  21. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  22. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  23. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  24. ΝΤΟΥΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.

 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ

 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ

 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.