Κορωπί,   18-04-2019

Αρ. Πρωτ.:6501

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 11η/2019 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην   τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 22η Απριλίου 2019 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:45’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί κατανομής επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων  και σωματείων έτους 2019.
 2. Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδείας κινηματογράφησης στην εταιρεία view master films Α.Ε.
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
 4. Περί έγκρισης σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Βελτίωση – Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας» συνολικού προϋπολογισμού 6.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 5. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Αναπαλαίωση κτιρίου Πολιτιστικής κληρονομιάς Δ.Κρωπίας.
 6. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο «Ολοκληρωμένη Αστική Βιοκλιματική Ανάπλαση Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων & Πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο Πόλεως Κορωπίου -Αύξηση ελκυστικότητας λειτουργικότητας Πλατειών “Δημητρίου Λάμπρου” & “9ης Οκτωβρίου 1944″», και για την υπογραφή της επισυναπτόμενης σύμβασης χρηματοδότησης.
 7. Έγκριση για α) την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κρωπίας» προϋπολογισμού 48.360,00 €, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με αρ.πρωτ.4721/23.01.2019 «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», και την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης και β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την χρηματοδότηση.
 1. Λήψη Απόφασης για την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος  φωτισμού δυο αγωνιστικών χώρων στο Παπασιδέρειο Στάδιο.»
 2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει.
 3. Περί έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και λοιπών δημοτικών κτιρίων 2017» (ΤΥ/16/2017).
 4. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο με τίτλο : «Επούλωση Λάκκων και Αποκατάσταση τομών Ύδρευσης 2018» (Αρ. Μελ. 29/2018).
 5. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και  Οριστικής  Παραλαβής του έργου : «Μικρά τεχνικά έργα 2012» (Αρ. Μελ. Τ.Υ. 56/2012).
 6. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και  Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2012» (Αρ. Μελ. Τ.Υ. 33/2012).
 7. Γνωμοδότηση Δ.Σ. Δήμου Κρωπίας αναφορικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με μερικό αποκλεισμό της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του φωτεινού σηματοδότη της διασταύρωσης με τη Λ. Κορωπίου Βάρης, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: “Αποστράγγιση Ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου”.
 8. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο ‘Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018 και προμήθεια και εγκατάσταση εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων πλατειών: Τμήμα
 9. Χορήγηση έγκρισης εισόδου–εξόδου του Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής Τροφίμων «ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ» στη θέση Αλωνίστρα -Ποκα ΒΙΟ.ΠΑ, του Δήμου Κρωπίας.
 10. Χορήγηση έγκρισης εισόδου–εξόδου για χρήση «Επεξεργασία & Εμπορία Καφέ» της εταιρείας Σωτηρίου Δ. Μιχαήλ.
 11. Χορήγηση έγκρισης εισόδου–εξόδου για χρήση «Εμπόριο & Επεξεργασία Καφέ» της εταιρείας ΜΑΣΤΕR ROAST IKE.
 12. Χορήγηση έγκρισης εισόδου–εξόδου που αφορά στο Ξενοδοχειακό Συγκρότημα «ΗΛΙΟΣ» ιδιοκτησίας Τράπεζας E.F.G. EUROBANK ERGASIAS Α.Ε..
 13. Χορήγηση έγκρισης εισόδου–εξόδου για χρήση «Μονάδας προσωρινής αποθήκευσης  και μηχανολογικής επεξεργασία για ανακύκλωση μη επικίνδυνων καταλυτών αυτοκινήτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού χωρίς τεμαχισμό» ιδιοκτησίας Νεκταρίου & Χριστίνας Παππά.
 14. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ΄αριθμ. 1066/2019 αιτήσεως.
 15. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ΄αριθμ. 13822/2018 αιτήσεως.
 16. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ΄αριθμ. 5129/2019 αιτήσεως.
 17. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ΄αριθμ. 4357/2019 αιτήσεως.
 18. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ΄αριθμ. 4419/2018 αιτήσεως.
 19. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων βάσει της υπ΄αριθμ. Α28.727/2018 αιτήσεως.
 20. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την επέκταση του αύλειου χώρου του 3ου Γενικού Λυκείου.
 21. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 80/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά ‘Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 (3η)’
 22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (4η).
 23. Αποδοχή ποσού 54.090,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2019 (Β΄ Κατανομή 2019), του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.
 24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 25. Προγραμματισμός – Έγκριση Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών  στην Πυρασφάλεια  – Πυροπροστασία με 4ΜΗΝΗ  Σύμβαση για το έτος
 26. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2018.
 27. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, ως προέδρου και του αναπληρωτή του, για την συγκρότηση του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους 2019.
 28. Διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΚΕΔΚ χρήσης 2018, σύμφωνα με το άρθρο 261 παρ. 1 του νέου ΔΚΚ και καθορισμός αμοιβής ελεγκτών.
 29. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους πολίτες.
 30. Περί έγκρισης πραγματοποίησης ανακοίνωσης με ιδιωτικό αυτοκίνητο αναφορικά με προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  2. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  3. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
  4. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  5. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  6. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  8. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  9. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  10. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  13. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  15. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  16. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  17. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
  18. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  19. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  20. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  21. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  22. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  23. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  24. ΝΤΟΥΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.
 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ
 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ
 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Κλεισιμο