Κορωπί, 26-10-2018

Αρ. Πρωτ.:16100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 28η/2018 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

      Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην   τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 31η Οκτωβρίου 2018 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί έγκρισης της μελέτης με  τίτλο : «Βελτίωση – Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας (τρεις ζώνες)» (3η Επικαιροποίηση) (Αρ. Μελ. ΤΥ/19/2016).
 2. Περί ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 110/02.05.2018 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Κρωπίας, έγκρισης παράτασης της τελικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και έγκρισης του 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Πλατειών και κ/χ Χώρων Πόλεως Κρωπίας». (ΤΥ/65/2016).
 3. Λήψη απόφασης για διαταγή οριστικής διακοπής εργασιών (διάλυση σύμβασης) του έργου με τίτλο :« Επισκευές –Συντηρήσεις Πεζοδρομίων – Πλατειών – Αποξηλώσεις – Εξωραϊσμός  Χώρων  Εκκλησιών»  Αρ. Μελ. (25/17).
 4. Λήψη απόφασης  για    απευθείας   αγορά  εδαφικής  έκτασης  – αγροτεμαχίου   ιδιοκτησίας  Γεωργίου  Θεοχάρη  του  Χρήστου  ,  στην  χωματερή    του   Δήμου   Κρωπίας.
 5. Λήψη απόφασης σε συνέχεια της 62/2018 Απόφασης ΔΣ,  για    έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής  Εκτίμησης Καταλληλόλητας Ακινήτων (των άρθρων 186-194 Ν.3463/2006) σχετικά με την αγορά εδαφικής έκτασης στο ΟΤ 341 για την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου.
 6. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΤΥ/69/2018 μελέτης και έγκριση  υποβολής πρότασης  χρηματοδότησης   του έργου : Μονοδρόμηση –Ανάπλαση  οδού  Βασ. Κων/νου (από Βασ. Όλγας  ως Χρ. Ζωίτσα ) και πεζοδρόμου Γ. Παπασιδέρη-Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου OPEN MALL, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην πρόσκληση 098 με α/α ΟΠΣ 2658 και αρ. πρωτ.5879 /1874/ Α3/21-09-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 7. Έγκριση διαβίβασης του πρακτικού ονομασίας οδών, έτους 2014 (υπόλοιπο αιτήσεων) προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 8. Έγκριση διαβίβασης του πρακτικού ονομασίας οδών, έτους 2015 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 9. Έγκριση διαβίβασης του πρακτικού ονομασίας οδών, έτους 2016 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 10. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 (12η). 
 11. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου έτους 2018.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 13. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.
 14. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του ΣτΕ για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. 3547/2017 αίτησης αναιρέσεως της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» κατά Δήμου Κρωπίας.
 15. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του ΣτΕ για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. 2808/2017 αίτησης αναιρέσεως της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» κατά Δήμου Κρωπίας.
 16. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του ΣτΕ για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 3554/2017αίτησης αναιρέσεως της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ»  κατά Δήμου Κρωπίας
 17. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του ΣτΕ για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 3550/2017αίτησης αναιρέσεως της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ»  κατά Δήμου Κρωπίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  2. ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  3. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  4. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
  5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  6. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  8. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  9. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  10. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  11. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  12. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  13. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  16. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  17. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  18. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
  19. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  20. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  22. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  23. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  24. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή

 1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.
 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ
 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ
 7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.