Κορωπί, 16-11-2018

Αρ. Πρωτ.:17372

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 32η/2018 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

      Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην   τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 20η Νοεμβρίου 2018 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 20:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, αποτελέσματα Xρήσεως, προσάρτημα, απολογισμός) Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’ Δήμου Κρωπίας έτους 2017.

 2. Καθορισμός ύψους της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Κρωπίας προς το Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’.

 3. Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού ΚΕΔΚ έτους 2017.

 4. Έγκριση ετήσιου προγράμματος  δράσης  της  ΚΕΔΚ  έτους 2019.

 5. Έγκριση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ έτους 2019.

 6. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Έτους 2019 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας».

 7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ έτους 2018. (3η)

 8. Έγκριση της υπ΄ αρ. 32/2018 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ –  ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας.

 9. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και  Οριστικής  Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Περιτοίχιση  Α΄ Νεκροταφείου » (Αρ. Μελ. Τ.Υ. 57/2016).

 10. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, για τις Εργασίες ‘Περισυλλογή, Καταγραφή, Εμβολιασμός και Στείρωση  Αδέσποτων Ζώων’.

 11. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων   του Δήμου – ΤΜΗΜΑ 3.»

 12. Tροποποίηση της υπ αρ. 303/2018 Απόφασης ΔΣ ως προς τον τίτλο της εγκεκριμένης μελέτης σε: «Αναπλάσεις-Επεμβάσεις στην πόλη Κορωπίου σύμφωνα με την  Πρόσκληση υπ. Αρ. 3171/1061/Α3/4-6-18 του ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτονία – Ανοικτά Κέντρα  Εμπορίου.»

 13. Γνωμοδότηση Δήμου Κρωπίας αναφορικά με την κυκλοφοριακή μελέτη στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου για την εκτέλεση εργασιών του έργου “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας” και έγκριση ως προς το σκέλος της που αφορά στην προσωρινή αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Γ. Κουλοχέρη.

 14. Τροποποίηση της απόφασης ΔΣ 272/2018α)  περί έγκρισης της υπ΄αρ. 63/2018 μελέτης της Τ.Υ. και υποβολής  πρότασης χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών –Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής-Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής –Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & διαχείρισης Π.Δ.Ε.,  στα πλαίσια της  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV αυτού, για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : « Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ».β) δέσμευσης του Δ.Σ ότι η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα και δεν θα απαιτηθεί ίδια συμμετοχή του Δήμου γ) δέσμευσης του Δήμου περί ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) του Δήμου Κρωπίας όταν αυτό τροποποιηθεί και έγκριση της σχετικής Εισήγησης σκοπιμότητας της Δ/νσης ΤΥ και δ) δέσμευσης του Δήμου για συνομολόγηση επενδυτικού Δανείου μετά την έκδοση απόφασης ένταξης σύμφωνα με την ΚΥΑ 13022(ΦΕΚ1377Β/24-4-2018) .

 15. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – τέλη απόρριψης.»

 16. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της Δημόσιας Σύμβασης για την

 «Προμήθεια στεγάστρων-στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών.

 1. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων.

 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης Δημοτικού φωτισμού στην οδό Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

 3. Κατανομή ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2018

            Δήμου  Κρωπίας.

 1. Κατανομή επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ από ΚΑΠ για την χρονική περίοδο 1-7-2018 έως 30-9-2018.

 2. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ενταλματοποιηθέντων και μη Τιμολογίων Προμηθευτών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (έκδοσης έως 31/12/2012).

 3. Περί αποδοχής ποσού ως τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών για το Α Εξάμηνο του

 4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.(Ι)

 5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.(ΙΙ)

 6. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 7. Περί έγκρισης πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2018-2019.

 8. Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 9. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κρωπίας.

 10. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2019-2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  2. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  3. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

  4. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  5. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  6. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  8. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  9. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  10. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

  11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  13. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  15. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  16. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  17. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

  18. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  19. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  20. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  21. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  22. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  23. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  24. ΝΤΟΥΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή

 1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.

 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ

 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ

 7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.