Κορωπί, 06-12-2018

Αρ. Πρωτ.:18586

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 35η/2018 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

      Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην   τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 12η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:15’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’-Προσαρμογές σύμφωνα με την υπ’ αριθ.880/07-11-2018 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

 2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β’ 3635/27-08-2018) Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ’ ριθ.44485/06-08-2018 έγγραφο οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών .

3.      Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» της Πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στην ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΡΕΛΛΑΣ» Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ» Δέσμευση του Δήμου για την κάλυψη της δαπάνης του έργου εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα χωρίς να απαιτηθεί ίδια συμμετοχή του Δήμου. Δέσμευση του Δήμου περί ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) του Δήμου Κρωπίας όταν αυτό τροποποιηθεί.  Έγκριση της ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Δέσμευση του Δήμου για συνομολόγηση επενδυτικού Δανείου μετά την ένταξη της πράξης.

4.      Περί έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Κατασκευή οδών 2014» (ΤΥ/12/2016)».

 1. Περί της έκδοσης κανονιστικής απόφασης για την διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κρωπίας.

 2. Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σχήματος “Π”.

 3. Περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/14.

 4. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

 5. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης & διαγραφής ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 6. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ του έτους 2018.(4η).

 7. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου σε πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Ηπειρωτών Κορωπίου την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

 8. Ένταξη της προμήθειας διαφόρων γλυκών στην υπ’ αρίθμ. ΤΥ/40/2016 Τεχνική Μελέτη (τμήμα 11 ‘Είδη Ζαχαροπλαστείου Δ. Κρωπίας’).

 9. Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Κρωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  2. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  3. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

  4. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  5. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  6. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  8. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  9. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  10. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

  11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  13. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  15. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  16. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  17. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

  18. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  19. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  20. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  21. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  22. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  23. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  24. ΝΤΟΥΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή

 1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.

 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ

 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ

 7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.