Παιδεία Εκπαίδευση

Η δραστηριότητα του Δήμου Κορωπίου στον τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης κινείται σε δύο βασικές κατευθύνσεις:

  • στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σύγχρονης κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού
  • στην αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παρεχόμενης εκπαίδευσης

Σημαντικά εργαλεία για της επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

  • Η Δημοτική επιτροπή Παιδείας

Η Δημοτική επιτροπή Παιδείας αποτελεί το βασικό εργαλείο επεξεργασίας και χάραξης της πολιτικής του Δήμου σε θέματα εκπαίδευσης.Εισηγείται στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν στην:

1. καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων
2. κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές τους δαπάνες
3. ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολικών μονάδων
4. ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων καθώς και στην επισκευή και συντήρηση τους
5. εποπτεία του έργου των σχολικών επιτροπών

  • Τα Δημοτικά Νομικά πρόσωπα «Σχολικές Επιτροπές»

Είναι Δημοτικά Νομικά πρόσωπα  και συγκροτούνται σε κάθε σχολικό συγκρότημα, περιλαμβάνοντας στη σύνθεση τους όλες τις συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών είναι:

1. η διαχείριση των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες
2. η ανάθεση της εκμετάλλευσης των κυλικείων ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό
3. ο εφοδιασμός των σχολείων με όλα τα απαραίτητα μέσα, για τη λειτουργία τους
4. η εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων
5. η αντιμετώπιση κάθε λειτουργικού προβλήματος των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων