ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 17-01-2020

Αρ. Πρωτ.: 912

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

     στην 1η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  21-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της εργασίας με τίτλο “Επισκευές δικτύου ύδρευσης 2018”, τμήμα 1.
 2. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο: «Κατασκευή μικρών αποστραγγιστικών έργων 2017» (Αρ. Μελ. ΤΥ/57/2017).
 3. Έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη της εργασίας με τίτλο «Εργασία υλοποίησης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Βόρεια είσοδο της πόλης του Κορωπίου».
 4. Έγκριση Πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: “Συντήρηση οδών 2019” με αρ. μελέτης ΤΥ/45/2019.
 1. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: “Αγροτική οδοποιία στο Πάτημα – Κοκκιναρά Δήμου Κρωπίας” με αρ. μελέτης ΤΥ/63/2018.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών έτους 2020.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για προμήθειες και παροχή γενικών υπηρεσιών έτους 2020.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών Δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Καρελλά».
 5. Αποζημίωση βάσει της υπ’ αρ. 20148/2019 αίτησης, για ζημιά που υπέστη αυτοκίνητο, ύστερα από πτώση σε λακκούβα.  
 6. Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.                                                                             

                                                                             

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                                

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ