ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 09-05-2019

Αρ. Πρωτ.: 7474

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικ.
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη – Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 15η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 13-05-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Νο1 και Νο2 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στο μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων του Δήμου» καθώς και επανάληψη για τα τμήματα που κηρύχθηκαν άγονα.
 2. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, κατόπιν επίδοσης της υπ’ αριθμ. 2072/264/2019  αίτησης – κλήσης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 • ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • Δ.Υ.
 • Τ.Υ.
 • Ο.Υ.
 • Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ