ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 18-07-2019

Αρ. Πρωτ.: 12092

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικ.
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη – Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 24η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 22-07-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του Πρακτικού Νο3 που αφορά στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εταιρείας ΑΣΑ ΑΤΕ για το έργο «Ήπιες παρεμβάσεις αξιοποίησης στο παραθαλάσσιο μέτωπο».
 2. Έγκριση του Πρακτικού Νο3 που αφορά στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εταιρείας ΑΣΑ ΑΤΕ για το έργο «Κατασκευή υποδομών συστήματος φωτισμού στο γήπεδο του σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρης».
 3. Έγκριση Νο1 και Νο2 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στο μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου» για τα τμήματα 3, 4, 9, 11 και 12 καθώς και επανάληψη ή μη του διαγωνισμού για το τμήμα που κηρύχθηκε άγονο.
 4. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική βιοκλιματική ανάπλαση Δικτύου κοινόχρηστων χώρων & πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου – Αύξηση ελκυστικότητας – λειτουργικότητας πλατειών «Δημητρίου Λάμπρου» και «9ης Οκτωβρίου  1944».
 5. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου έτους 2019.
 6. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                          

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ