ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 02-08-2019

Αρ. Πρωτ.: 13073

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικ.
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη – Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 25η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 06-08-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του Πρακτικού Νο3 που αφορά στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων».
 2. Έγκριση του Νο1 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και σήμανσης» και κήρυξη ως άγονου του εν λόγω διαγωνισμού.
 3. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ασφαλτικών 2019».
 4. Έγκριση Νο3 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Εργασίες επισκευής, συντήρησης Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων του Δήμου» για τα τμήματα 3 και 11.
 5. Έγκριση Νο3 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Εργασίες επισκευής, συντήρησης Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων του Δήμου» για τα τμήματα 4 και 9.
 6. Έγκριση Νο3 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Εργασίες επισκευής, συντήρησης Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων του Δήμου» για το τμήμα
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Ολοκληρωμένη αστική βιοκλιματική ανάπλαση Δικτύου κοινοχρήστων χώρων & πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου – Αύξηση ελκυστικότητας – λειτουργικότητας πλατειών «Δημητρίου Λάμπρου» και «9ης Οκτωβρίου 1944».
 8. Περί απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για έξοδα διοδίων, για διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων από την Αττική Οδό.
 9. Περί απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για έξοδα διοδίων, για διέλευση επιβατικών αυτοκινήτων από την Αττική Οδό.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ