ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 14-09-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου:13613

 

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

στην 39η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 18-09-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:15, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων   επί  των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019.
 2. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου

            ανάθεσης και σύνταξης των όρων διακήρυξης της εργασίας με τίτλο:

           «Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου».

 1. Έγκριση Πρακτικών Νο 1, Νο2 και Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση  στο  μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο)  της εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».
 2. Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη  του αποτελέσματος της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Επούλωση λάκκων και αποκατάσταση τομών ύδρευσης 2018» με αρ. μελέτης ΤΥ/29/2018.
 3. Έγκριση ή μη πρακτικού Νο4 της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΠΕ1 Αγίας Μαρίνας  (περιοχή εντός σχεδίου πόλης) Δήμου Κρωπίας».
 4. Σχέδιο αναμόρφωσης – τροποποίηση  προϋπολογισμού έτους 2018 (9η).
 5. Περί  έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής.
 6. Ορισμός Δικηγόρου  για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας   αποζημίωσης της υπό  σύσταση  αναγκαστικής  δουλείας έκτασης  στη   θέση   ΜΕΡΕΝΤΑ».
 7. Ορισμός Δικηγόρου  για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος   αποζημίωσης

            απαλλοτριωμένων εκτάσεων στην θέση «ΒΑΡΑΜΠΑΣ – ΠΗΓΑΔΙ ΖΗΚΟΥ».

 1. Μερική Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 206/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Περί άσκησης ή μη κύριας αγωγής του Δήμου Κρωπίας, ενώπιον του

            Ειρηνοδικείου Κρωπίας, βάσει του υπ΄αριθμ. 11631/27/7/2018 έγγραφο του

           Δικηγόρου κου Ταμπάκου.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

Κοιν/ση:                                                

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ