ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 25-01-2019

Αρ. Πρωτ.: 1523

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικ.
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη – Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 4η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 29-01-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την έγκριση του Πρακτικού Νο5 που αφορά στον  έλεγχο  των  επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών  της  εταιρείας  ΑΣΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ   ΑΤΕ  για  το  έργο  «Επισκευές  δικτύου  ύδρευσης  2018 – Τμήμα 1».
 2. Έγκριση του πρακτικού Νο2 και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το έργο «Ήπιες παρεμβάσεις αξιοποίησης στο παραθαλάσσιο μέτωπο».
 3. Διαβίβαση ένστασης, λήψη απόφασης για την επανάληψη ή μη της δημοπρασίας και τροποποίηση των όρων διακήρυξης για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (παλαιά σίδερα – scrap) του Δήμου Κρωπίας.
 4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2019.
 5. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής έτους 2019.                                                                                                                                                        

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ