ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 05-10-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 14621

 

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 42η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 09-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων   επί  των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του Νο3 Πρακτικού-Γνωμοδότησης του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και ελαιολιπαντικών 2018» του Δήμου και των νομικών του προσώπων και κατακύρωση των τμημάτων 2, 3, 5, 6 και 7 του εν λόγω διαγωνισμού.
 2. Έγκριση των Νο1 και Νο2 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018» και προμήθεια και εγκατάσταση εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων πλατειών».
 3. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο1 και επανάληψης του συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και σήμανσης 2018”.
 4. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, τρόπου εκτέλεσης, κριτηρίου ανάθεσης  και σύνταξη όρων διακήρυξης τoυ έργου με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδων τένις – χάντμπολ – μπάσκετ στο δημοτικό στάδιο Γ.Σ. Παπασιδέρης».
 5. Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης για το έτος 2019.
 6. Αναπροσαρμογή ή μη των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2019.
 7. Αναπροσαρμογή ή μη τελών δημοτικών νεκροταφείων για το έτος 2019.
 8. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων βάσει της υπ΄αριθμ. 3236/2018 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.                

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:                                                

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ