ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 12-10-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 15067

 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 43η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 16-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων   επί  των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Έτους 2018 του  Ν.Π.Δ.Δ. Σφηττός, σύμφωνα  με  την υπ’ αριθ. 34574/05-07-2018  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  Β’ 2942/20-07-2018  και  ΦΕΚ  Β’ 3635/27-08-2018) Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ’ αριθ. 44485/06-08-2018 Έγγραφο Οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:                                                

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ