ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 18-10-2018

Αρ. Πρωτ. 15494

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικ.
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη – Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 44η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 22-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση των πρακτικών Νο1, Νο2 και Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στο μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου».
 2. Έγκριση του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Επισκευές δικτύου ύδρευσης 2018».
 3. Έγκριση των Νο1 και Νο2  Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, νερού κ.λ.π. 2018», ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και κήρυξη του τμήματος 7 ως άγονου.
 4. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 208/2018 προγενέστερης απόφασης ως προς τους όρους διακήρυξης του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποδομών συστήματος φωτισμού στο γήπεδο του σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρης».
 5. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης συμβολαίου, για την αγορά ακινήτου εκ μέρους του Δήμου, στην περιοχή «ΒΟΚΑ» στο Κορωπί.
 6. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης συμβολαίου, για την αγορά οικοπέδου εκ μέρους του Δήμου, στην περιοχή «ΛΟΥΤΣΑ», εντός του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Κορωπίου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ