ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 26-10-2018

Αρ. Πρωτ. 16075

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικ.
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη – Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 45η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 30-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του ΣτΕ για την εκδίκαση της υπ’ αρ. 3547/2017 αίτησης αναιρέσεως της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» κατά του Δήμου Κρωπίας.
 2. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του ΣτΕ για την εκδίκαση της υπ’ αρ. 2808/2017 αίτησης αναιρέσεως της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» κατά του Δήμου Κρωπίας.
 3. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του ΣτΕ για την εκδίκαση της υπ’ αρ. 3554/2017 αίτησης αναιρέσεως της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» κατά του Δήμου Κρωπίας.
 4. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του ΣτΕ για την εκδίκαση της υπ’ αρ. 3550/2017 αίτησης αναιρέσεως της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» κατά του Δήμου Κρωπίας.
 5. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης και σύνταξης των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή συστήματος συμπίεσης απορριμάτων του σταθμού μεταφόρτωσης».
 6. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018 και προμήθεια και εγκατάσταση εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων πλατειών».
 7. Σχέδιο Τροποποίησης  Προϋπολογισμού έτους 2018 (12η).
 8. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου έτους 2018.
 9. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που αφορά στην επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ