ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 09-11-2018

Αρ. Πρωτ. 16925

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικ.
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη – Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 46η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 13-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Νο4 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Ασφάλιση Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων και Κτιρίων του Δήμου».
 2. Έγκριση Νο4 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την μελέτη με τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».
 3. Έγκριση του πρακτικού Νο4 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο «Επισκευές δικτύου ύδρευσης 2018».
 4. Έγκριση τεχνικής μελέτης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια H/Y και εκτυπωτών 2018 & Προμήθεια συμπληρωματικών εφαρμογών οικονομικής & διοικητικής διαχείρισης και λοιπών λειτουργικών συστημάτων 2018 & Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εκτύπωσης & διεκπεραίωσης ειδοποιητηρίων ταμείου».
 5. Έγκριση εγγράφων σύμβασης του έργου με τίτλο «Τοπογραφικές μελέτες 2018» και σύνταξη όρων διακήρυξης.
 6. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων & λοιπές δράσεις Δήμου Κρωπίας».
 7. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο  ακαθάρτων».
 8. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 (ΟΠΔ) του Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄294220-07-2018 και ΦΕΚ Β΄3635/27-08-2018) Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ’ αρ. 44485/06-08-2018 έγγραφο οδηγιών του Υπουργείου εσωτερικών.
 9. Αποδοχή δωρεάς υγρών καυσίμων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ