ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 06-12-2018

Αρ. Πρωτ. 18583

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικ.
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη – Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 50η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 10-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη των πρακτικών Νο1, Νο2, Νο3 και Νο4 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και σάκων απορριμμάτων 2018» για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και σιδηροπλισμού”, για το τμήμα 2.
 3. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ, Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β’ 3635/27-08-2018) Υπουργείων Εσωτερικών και  Οικονομικών  και  το  υπ’ αριθ. 44485/06-08-2018  έγγραφο  οδηγιών  του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Ματαίωση διαδικασίας Διαγωνισμού.
 5. Αποδοχή πρότασης  εξώδικου  συμβιβασμού του Επικουρικού  Κεφαλαίου για λήψη ποσού για  κεφάλαιο  και  δικαστική  δαπάνη  που  επιδικάστηκε  στο  Δήμο με  την υπ΄αριθμ. 101/2014 απόφαση  του Μ.Π.Α.  (διαδικασία αυτοκινήτων).
 6. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που αφορά στην επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ