ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 14-12-2018

Αρ. Πρωτ. 19022

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικ.
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη – Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 51η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 18-12-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την εκδίκαση Προσφυγής της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» κατά Δήμου Κρωπίας.
 2. Ορισμός Δικηγόρου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριωμένου ακινήτου στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ».
 3. Έγκριση ή μη των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών 2018 & Προμήθεια συμπληρωματικών εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και λοιπών λειτουργικών συστημάτων 2018 & Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εκτύπωσης & διεκπεραίωσης ειδοποιητηρίων ταμείου».
 4. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και  επισκευή  συστήματος  συμπίεσης  απορριμμάτων  του  σταθμού μεταφόρτωσης».
 5. Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την  έγκριση του  Πρακτικού  Νο5  που  αφορά στον έλεγχο επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εταιρείας ΙΕΡΑ ΑΤΕ για το έργο   «Kατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης Π.Ε.1  Αγίας  Μαρίνας (περιοχή εντός σχεδίου πόλης)».
 6. Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την έγκριση του πρακτικού Νο5 που αφορά στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εταιρείας ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., για το έργο «Απομάκρυνση και απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και αδρανών φερτών υλικών».
 7. Σχέδιο αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018 (14η).
 8. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ