Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών 2020 & Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ 2020 & Προμήθεια συμπληρωματικών εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και λοιπών λειτουργικών συστημάτων 2020 & Δαπάνες για την κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 (Προμήθεια POS)

ΤΕΥΔ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 5. Ω1ΩΚΩΛ6-ΗΞΘ 3. 20PROC007610551 ΤΕΥΔ.xml  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών 2020 & Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ 2020 & Προμήθεια συμπληρωματικών εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και λοιπών λειτουργικών συστημάτων 2020 & Δαπάνες για την κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 (Προμήθεια POS)

Ενημέρωση πολιτών για τα έργα Αποχέτευση Ακαθάρτων του Δήμου Κρωπίας

Γραφείο Δημάρχου Κρωπίας Κορωπί, 11.11.2020 Ενημέρωση πολιτών για τα έργα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ενημέρωση πολιτών για τα έργα Αποχέτευση Ακαθάρτων του Δήμου Κρωπίας

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα