∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή µελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µέσω του Μη.Μ.Ε.∆. (παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

DIABIBASTIKOPROSYPOYRGEIOYPODOMON_signed

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή µελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µέσω του Μη.Μ.Ε.∆. (παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα